BÁT NHÃ TÂM KINH

 

Tinh Tuý Bát Nhã là một bản kinh gồm 385 chữ được chuyển ngữ từ Phạn văn sang Việt văn. Bản Phạn ngữ cổ xưa này hiện đang được thờ ở Viện Bảo Tàng Quốc Gia Nhật Bản tại Tokyo. Tinh Tuý Bát Nhã là trí tuệ cao tột vượt thoát viên mãn tròn đầy, vượt thoát tất cả mọi vướng chấp mê lầm trong tâm của tất cả chúng sanh. Vượt thoát cảnh giới thế gian và xuất thế gian.

Quá khứ các Đức Như Lai thành Phật cũng phải Hiển Hiện y như Bát Nhã. Hiện tại chư Phật Thế Tôn thành Phật cũng phải Hiển Hiện y như Bát Nhã. Vị lai ai muốn thành Phật cũng phải Hiển Hiện y như Bát Nhã. Cho nên nói rằng Bát Nhã là trí tuệ lớn, là trí tuệ của Đại giác, là trí tuệ vô thượng, là trí tuệ vô song. Tất cả chư Phật cùng với chúng sanh đều đồng một cội nguồn là từ Bát Nhã sanh ra, cho nên chỗ trở về là phải hoà nhập Hiển Hiện y như Bát Nhã mới có đầy đủ diệu dụng để lợi ích hữu tình.