KINH HOA NGHIÊM

KINH HOA NGHIÊM

Kinh Hoa Nghiêm là một bộ kinh lớn thuộc hệ thống Đại Thừa Phật giáo, được Đức Phật thuyết giảng trong cảnh giới Tỳ Lô Giá Na. Đây là một bản kinh pháp giới, thể hiện cảnh giới chư Phật hiện tiền.

Đức Phật sử dụng ngôn ngữ gốc để thuyết cho mười phương Bồ Tát, đồng thời khai thị cho pháp giới chúng sanh. Chỉ rõ con đường thành Phật từ nhân tới quả, từ sơ phát tâm cho đến lúc viên thành đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.