TINH TÚY BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

TINH TÚY BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA
Cốt Tủy Của Trí Tuệ Toàn Hảo Siêu Việt Hoàn Toàn Vượt Thoát
Essence of Prajñāpāramitā
The Core-Essence of the Perfection of All-Transcendent Wisdom

Dựa vào lời chỉ dạy của Ân Sư, với tấm lòng tri ân và quy ngưỡng, Milam Sudhana đã diễn dịch qua Anh ngữ bản kinh văn “Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Cốt Tủy Của Trí Tuệ Toàn Hảo Siêu Việt Hoàn Toàn Vượt Thoát” vào ngày 4/2/2019 dựa trên nguyên bản Phạn văn (Sanskrit) chép trên lá cọ vào thế kỷ thứ 7 đến từ Tự Viện Hōryū-ji (hiện đang được lưu giữ tại Viện Bảo Tàng Quốc Gia tại Tokyo, Nhật Bản), cũng như dựa trên bản Việt ngữ đã được người dịch đối chiếu với các dị bản Phạn-Anh và chuyển ngữ từ cùng nguồn Phạn văn. Bản dịch Anh ngữ có sự góp ý của Thiện Thành và Tenzin Drolma. Bản Việt ngữ trên đây đã được Tỳ Kheo Thích Tuệ Hải hiệu đính và hoàn thiện vào ngày 8/8/2019.

In accordance with the instructions of her kind Root Teacher, and with a mind of gratefulness and devotion, Milam Sudhana rendered this English version of “Essence of Prajñāpāramitā: The Core-Essence of the Perfection of All-Transcendent Wisdom” on February 4, 2019, based on the original 7th century palm-leaf Sanskrit text from Hōryū-ji Temple (currently housed at the Tokyo National Museum in Japan), as well as the Vietnamese version as translated and cross-referenced by herself from the same Sanskrit source with other Sanskrit-English translations. The above English rendition includes suggestions from Thien Thanh and Tenzin Drolma.
The aforementioned Vietnamese version was edited and perfectly enhanced by Bhikkhu Thich Tue Hai on August 8, 2019.