KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là bản kinh “Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Xứ Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm” mà từ ngàn xưa những người tu Phật rất quý kính.

Đây là một bản kinh sâu xa huyền diệu nhiệm mầu, khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, để thấy bằng cái thấy biết của Phật hằng hữu ở nơi mỗi chúng ta.

Hy vọng những người có duyên đọc được bản kinh này được lợi ích thiết thực, nhận ra và sống bằng tri kiến Phật của mình là thấy đúng như thật, sống đúng như thật và nói đúng như thật. Đủ phương tiện để độ tận chúng sanh, đưa chúng sanh đến quả vị Phật như trong kinh đã nói. Đó mới là Phật tử chân chánh.