TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ

Nói đến Thiền tông Việt Nam thì phải nhắc đến Tuệ Trung Thượng Sĩ. Ngài là Thầy của vua Trần Nhân Tông vị Tổ khai sáng Thiền Trúc Lâm Việt Nam. Học bản ngữ lục này để chúng ta thấy rằng đạo Phật không nặng về hình thức xuất gia hay cư sĩ. Người nào nhận được chân lý, tu hành đúng Chánh pháp thì người đó sáng đạo đủ sức để làm Thầy trời người.

Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ là ngọn đèn Phật pháp cao vời cho những người tu Phật trên đất nước Việt Nam nói riêng và cả thế giới nói chung. Ngài đã thâm nhập Phật đạo tới mức độ tận cùng. Mức sống của Ngài phá hết tất cả những ranh vức, khung sáo, khuôn thước một cách toàn triệt để sống tự do, tự tại giữa cuộc đời.