TỨ NIỆM XỨ

Kinh Tứ Niệm Xứ là bài Kinh thứ mười trong Trung Bộ quyển thứ nhất. Hành giả thực hành Tứ Niệm Xứ phải có kiến giải chân chánh. Phải đủ tuệ nhãn để tuệ tri từng khoảnh khắc hiện tiền vốn đầy đủ thân, thọ, tâm, pháp thì mới có thể an trú trong Chánh niệm, thành tựu Chánh trí, sống không còn nương tựa, không còn vướng mắc bất kỳ một việc gì trên đời.