KINH KIM CANG

 

Kinh Kim Cang là một bản kinh chuyên môn của người tu Thiền. Đây là một trong những bản kinh đốn siêu phương tiện, vượt thoát những phương tiện bình thường để đi thẳng đến mảnh đất thật mà chư Phật muốn chỉ bày.