LỤC ĐỘ BA LA MẬT

 

Lục Độ Ba La Mật cũng gọi là Lục Độ Vạn Hạnh, vì từ Lục độ này mà mở ra muôn hạnh. Đây là đường lối tu hành của chư vị Bồ Tát từ sơ phát tâm cho đến ngày thành tựu đạo qủa Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Muốn tu thành Phật thì phải thành tựu tất cả các Ba la mật. Thật ra chỉ cần thành tựu một Ba La mật thì thành tựu tất cả các Ba la mật. Bồ Tát đạt được Ba la mật là đạt được trí tuệ siêu việt viên mãn tròn đầy, chính là Niết bàn cứu cánh.