KINH LĂNG NGHIÊM

Kinh Lăng Nghiêm là một bản kinh gối đầu nằm cho tất cả những người chuyên môn tu theo đạo Phật. Bản kinh này được Đức Phật thuyết vào gần cuối đời trong thời kỳ hoằng pháp độ sanh của Ngài. Đức Phật chỉ rõ hai thứ “căn bản sanh tử” và “căn bản Bồ đề” ở ngay nơi thân tâm ngũ trượt này. Năm ấm, sáu nhập, mười hai xứ, mười tám giới đều là Như Lai tạng tâm trùm khắp pháp giới, đều là cửa để chứng nhập viên thông. Người học Phật khéo thì ngay đây nhận ra được con người thật của chính mình, vượt thoát những vướng mắc lầm mê từ muôn vạn kiếp, hòa nhập vào pháp giới tánh bất sanh bất diệt.