TỨ THÁNH ĐẾ

Kinh Tứ Thánh Đế

Bản kinh Tứ Diệu Đế như một bản tuyên ngôn của đạo Phật. Tất cả hệ thống kinh điển Nguyên Thủy cũng như kinh điển Đại Thừa đều xuất nguồn từ bản kinh Tứ Diệu Đế.

Tứ Diệu Đế là nền tảng, kiến thức và công phu tu hành cho tất cả Tăng Ni và Phật tử trên toàn thế giới. Nếu chúng ta thấu hiểu được Tứ Diệu Đế xem như chúng ta thấu hiểu được giáo lý Đức Phật. Thâm nhập Tứ Diệu Đế là chúng ta thâm nhập được Phật đạo. Một người đã thâm nhập được Phật đạo rồi nghĩa là người đó ngộ được Tứ Diệu Đế và đủ sức thoát ly sanh tử luân hồi.