PHÁP BẢO ĐÀN KINH

Pháp Bảo Đàn Kinh là những lời pháp vô cùng quý giá của cả đời Lục Tổ Huệ Năng được các đệ tử của Ngài ghi lại. Theo sử chép thì Lục Tổ không biết chữ mà biết nói kinh, không biết chữ mà nói được chân lý. Cho nên ngôn ngữ không thể diễn tả hết đạo lý. Người học rộng hiểu nhiều phải hiểu thấu bề sau của ngôn ngữ mới có thể nhận chân được sự thật chân lý ngay hiện tiền này để thoát khỏi mê lầm, trở về sống với Như Lai Tự tánh bất sanh bất diệt của chính mình.